การพัฒนาอาชีพและถ่ายทอดความรู้การทำสบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็น ที่มีส่วนผสมของ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่กวนเย็นขั้นพื้นฐาน ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน ณ บ้านนอก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภายใต้การดำเนินงานแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ การสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local startup) โดยมีคุณปิยวรรณ แก้วศรี ผู้ก่อตั้ง Chiang Rai Soap Movement และคณะทำงาน ร่วมกันพัฒนาอาชีพและถ่ายทอดความรู้การทำสบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็น ที่มีส่วนผสมของ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

| writer Salinthip Sree-on |