โฉมใหม่ของกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร
โฉมใหม่ของกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มี Idea ธุรกิจพร้อมเป็น Prototype ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ ดังนี้
     1. ธุรกิจนวัตกรรมทางการเงิน (Fin Tech)
     2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Tech)
     3. ธุรกิจนวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (Living Tech)
     4. ธุรกิจขายสินค้า / บริการแบบออนไลน์ (Online E-Commerce)
     5. ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture Tech)
     6. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Tech)
     7. ธุรกิจนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Tech)
     8. ธุรกิจสืบทอดต่อยอดด้วยนวัตกรรม (Inherit Tech)
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อม Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง

ใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqP6AhtbW_GxbWZr0VOwOq-nd8QJoWBHCFP4l8Ubp-96eR3Q/viewform

Project Proposal  
https://drive.google.com/file/d/1E45pxj6nKLhnhu6Pzdla6XXz856O6igk/view?fbclid=IwAR2KjIVq10cPf0yaZdojtV7Qejgc9jZpGQbGVzXB6Tdba0UybauI8owH2G0

upload file  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTU5H8PmQejQtEPgx39dBltswfWd6jkjE7b9qm8QT7zLAk9w/viewform

**หมายเหตุ : โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นเวทีการประกวดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางธนาคารออมสินเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เบอร์โทรศัพท์ : 053-917011 (เติ๊ด) E-Mail : twisarakorn.tan@mfu.ac.th

| writer Salinthip Sree-on |