อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)” ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology Transfer to Community)

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)” ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology Transfer to Community) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ณ ห้อง MI210 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมี ดร.ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการวางแผนทางการเงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ชุมชนได้แก่ 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระดาษจากใบสับปะรด ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรตำบลป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมจิราพันธ์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการแนะนำเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ การจัดการตลาดออนไลน์ และการมุ่งมั่นสู่ผู้นำในตลาด โดยการอบรมนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการอบรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

 

| writer Salinthip Sree-on |