ประชุมคณะกรรมการกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย ครั้งที่ 2/2564

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้างานกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ นางสาวการะเกด นันทศรีนนท์ เจ้าหน้าที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (FI@MFU) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Innovation Co-Working Space มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการกาแฟของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม มีคุณสิรวิชญ์ สิริโชควัฒนกุล ประธานกลุ่มฯ ได้กล่าวถึงที่มาของคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย การบริหารจัดการและแนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย รวมถึงแผนการจัดกิจกรรมการอบรม Cupping กาแฟ การพัฒนากาแฟคุณภาพ

| writer Salinthip Sree-on |