อนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเก็บข้อมูลหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.ทศพล บุญเกิน อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเชียงราย และทีมงาน ได้เก็บข้อมูลหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Big Data จังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อมูล และมี นางปรัญฐนี ไชยองค์การ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูล  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม MI307 อาคาร I-Park

| writer Salinthip Sree-on |