กิจกรรมอบรมเชิงฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง แก่วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ร่วมกับศูนย์สมุนไพรโชคทวีโอสถ จ. แพร่

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง แก่วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ร่วมกับศูนย์สมุนไพรโชคทวีโอสถ จ. แพร่ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการทำสบู่ธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของ “สารสกัดห้อม” อันเป็นพืชอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

| writer Salinthip Sree-on |