กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ 
• การบริหารการติดต่อสื่อสารในโครงการ (Project Communication Management)
• แนวทางการบริหารจัดการโครงการ (การติดตามความก้าวหน้า การปิดโครงการ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดําเนินโครงการ) และกรณีศึกษา
• ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจนวัตกรรม Venture Building 101
เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและดูแลผู้ขอรับทุนสนับสนุน Youth Startup Fund ภายใต้ MFU CERTIFIED INCUBATOR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| writer Salinthip Sree-on |