บพข. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปี 2564

Categories: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

บพข. ประกาศรับสมัคร
ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปี 2564

แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

คุณสมบัติข้อเสนอโครงการ
• โครงการที่เข้าร่วมต้องมี TRL ระดับ 3 ขึ้นไป
• มีกลไกความร่วมมือ (Collaboration) กับ SMEs หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่
• ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณที่สนับสนุน 
(In cash 10% และ In kind 10%)
• ระยะเวลาดำเนินงาน 1-3 ปี
• ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนจะต้องยื่นข้อเสนอในนามหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการมายัง  E-mail: chon.san@mfu.ac.th
.....ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564.....

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการhttp://shorturl.at/dlzU6

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ :  7015 (ชนม์) / 7014 (สิรินาฎ)

| Created by Salinthip Sree-on |