พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรคู่ขนานและงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็น

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร ในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรคู่ขนานและงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็น ณ ห้องอาหารสบันงาขันโตก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพคู่ขนานการเกษตรฐานรากครบวงจรจังหวัดเชียงราย (Comprehensive Agro-localizaion Product Development : Chiang Rai Province) นอกจากนี้ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

| writer Salinthip Sree-on |