กิจกรรมคัดเลือกผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการปรึกษาเชิงลึก ภายใต้โครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการปรึกษาเชิงลึก จำนวน 9 ทีม ภายใต้โครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณ์มูลค่า 100,000 บาท ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมทำการคัดเลือก 5 ท่าน
1. คุณรชฎ อึ้งอภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
2. คุณภวัต ตันสุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการและการตลาด
3. คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co founder, AIRPORTELs Co.,Ltd.   
4. คุณธนกฤษ ทาโน ประธานกรรมการ บริษัท แอลเอฟฟินเทค จากัด
5. อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าสู่กระบวนการปรึกษาเชิงลึก วันพฤหัสที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

| writer Salinthip Sree-on |