ร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ระยะ 10 ปี

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ระยะ 10 ปี โดยมีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย อาคารเจียงแสน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

| writer Salinthip Sree-on |