ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer)

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับฟังการบรรยายถึงบทบาทและภารกิจการเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) นโยบาย วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน และ การจัดทำเอกสารต่างๆเพื่อสามารถนำไปชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ผู้ขอรับทุนสนับสนุน Youth Startup Fund ภายใต้ MFU CERTIFIED INCUBATOR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| writer Salinthip Sree-on |