กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมวิจัยและการจดสิทธิบัตร

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมวิจัยและการจดสิทธิบัตร ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING)  โดยมีเป้าหมายให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจและชี้แนะแนวทางให้กับนักวิจัย
ในการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัย  ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ โดยในกิจกรรมได้รับเกียร์ติจาก รศ. ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วม ซึ่งมี ผศ. ดร.ภาณุพงศ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และอาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
จากงานวิจัย  รวมทั้งการขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ

| writer Salinthip Sree-on |