การประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่ม “คลัสเตอร์กาแฟเชียงราย”  

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่ม “คลัสเตอร์กาแฟเชียงราย”  ณ ห้องประชุม MI406 อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมกันหารือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟ จากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ โดยได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกภาคหน่อย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและผลักดันกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟ จังหวัดเชียงราย และได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจกาแฟ จังหวัดเชียงราย ให้เจริญเติบโตและเข้มแข็ง ด้วยกลุ่มคลัสเตอร์

| writer Salinthip Sree-on |