ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รวมจำนวน 32 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนาวัตกรรม และกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบกอบการ ณ ห้องMFU Food Makerspace (MI 405) ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |