การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SiBB Knowledge Sharing) ในกรอบแนวคิด Sustainability For Innovative Startup

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SiBB Knowledge Sharing) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ในกรอบแนวคิด Sustainability For Innovative Startup ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยน ความเห็น มุมมอง และประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมเสนอความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมในพื้นที่ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 

| writer Salinthip Sree-on |