นำที่ปรึกษาลงพื้นให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับกระบวนการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำที่ปรึกษาแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building Platform) ทั้ง 13 ท่าน ได้แก่ 
1. ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7. อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
8. อาจารย์ สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
9. อาจารย์ ศรุตนันท์ โสภณิก อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
10. ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11. ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12. อาจารย์ ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ได้เดินทางลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการจัดตั้งหรือพัฒนาปรับปรุงหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit) ในสถานประกอบการ

| writer Salinthip Sree-on |