ร่วมกิจกรรม Road Show กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Road Show กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน ทั้งนี้ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)" ร่วมกับผู้แทนจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

| writer Salinthip Sree-on |