เมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมโครงการ PADTHAI Batch # 7

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม นาย ภาณุพงศ์ คำน้อย และ นางสาว ชุภาดา สมมิตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหารของไทย ครั้งที่ 7 (PADTHAI Batch # 7)  ณ โรงแรม Kantary hill จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจอาหารทั้งในและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global”

| writer Salinthip Sree-on |