Workshop หัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน "

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2563  ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดออนไลน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน " ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ MI 406 อาคาร I-Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |