Workshop หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมอาจารย์สำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการทางการบิน (Mock up–Aviation) ชั้น 4 อาคาร E-Park และห้องประชุม MI 210 อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |