มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer (Consultant)

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง, อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ และอาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง, ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์, อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด, ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี, อาจารย์ สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง, อาจารย์ ศรุตนันท์ โสภณิก, ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์, ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร, อาจารย์ ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์ และผศ.ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน ภายใต้โครงการแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building) ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer (Consultant) รอบที่ 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้กลไกในการพัฒนา R&D Unit  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

| writer Salinthip Sree-on |