ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน” ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ “การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน” ประจำปีงบประมาณ 2566


มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยี ผลงานวิจัย นวัตกรรม เครื่องมือ หรือวัสดุอุปกณ์ หรือห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมีไปพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ในกลุ่มพืชกาแฟอาราบิก้า ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ให้สามารถผลิตสินค้ากาแฟที่มีคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพในการในการบริหารจัดการฟาร์มในเชิงธุรกิจ อีกทั้งเพื่อพัฒนาปรับปรุง คู่มือหรือเกณฑ์ในการปฎิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอะราบิกาของไทยให้เป็นที่ยอมรรับทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเชื่อมโยงตลาด ด้วยการจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้แปรรูปและผู้จำหน่าย ส่งผลให้เพิ่มรายได้และเกิดการจ้างงานทั้งห่วงโซอุปทานของกาแฟ


สอบถาม
คุณสุวิมล จำเริญ (ติ๋ว)
โทรศัพท์ 053-916497

 |