กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าราวมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมฯ

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ณ.คีรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ได้ดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการบ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอมเครื่องฟู๊ด ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ในวันที่ 4 มีนาคม 2566
ณ บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ณ บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 6 มีนาคม 2566
ณ บริษัท จันเนเจอร์ จำกัด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566
ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เนเจอร์ พลัส ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     สำหรับโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการบ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาและให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ

 |