ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 ม.ค.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย รศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พร้อมคณะ

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมต้อนรับ นำโดย ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ตามด้วย นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย และนางสาวการะเกด นันทศรีนนท์ หัวหน้าฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะ

โดยการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ในด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน แหล่งทุนสนับสนุน การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย อีกทั้งงานด้านการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ให้ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างสูงสุด