เปิดรับสมัคร l ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รับทุนสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม


โดยการบ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน
 2. เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ และองค์กรชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (ด้านเครื่องสำอาง)

สิ่งที่จะได้รับ

 1. พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
 2. ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด ผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์
 3. ได้รับการเชื่อมโยงสู่สายการผลิตในโรงงานเครื่องสำอาง
 4. สนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญในผลิตภัณฑ์
 5. ส่งเสริมการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 6. เชื่อมโยงสู่ตลาดออนไลน์
 7. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
 8. เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความเข็มแข็ง
   

เงื่อนไข

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติเข้าโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565
 2. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมไฟล์นำเสนอธุรกิจ ดาวน์โหลดใบสมัครและไฟล์นำเสนอพร้อมตัวอย่าง กดลิงก์
 3. ส่งใบสมัครและไฟล์นำเสนอได้ที่ phokin.mfii@mfu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม
คุณโภคิน โทร. 053-917011 

 |   |  48 ครั้ง