กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน

Categories: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยทางสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจได้มีการเสนอความต้องการด้านการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจและชุมชน 

| Created by Krit Sureeyakas |