พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด

Categories: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมน้ำมันจากเมล็ดและสารสกัดจากกัญชง ระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และคุณกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด ร่วมลงนาม อันเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| Created by Krit Sureeyakas |