รางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best (ระดับประเทศ) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "ทีม What’s Up"
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • นายกัญจน์ทัพย์ ศรีวิลัย
 • นางสาวเปรมยุดา พุทธเกิด
 • นางสาวอักษราภัค จำเริญวงศ์
 • นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์พา
 • นายเกียรติศักดิ์ อภิสิริวิทยา
 • นายธนภัทร เนียมญานนท์
 • นายชำนาญกิจ กาษรสุวรรณ
 • นายกรวิชญ์ รัตนาพรประดิษฐ์
 • นายณัฐวุฒิ คำอ่อง
 • นายเตชวัตร อมรวิลาศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best (ระดับประเทศ)
ภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ในการพัฒนา "ผลิตภัณฑ์ซอสพริกสับปะรดภูแล"
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรด อำเภอเมืองเชียงราย

กราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษาตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

 • ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล.
 • อาจารย์วชิร พลบุญ สำนักวิชาการจัดการ มฟล.
   

สั่งซื้อสินค้า :  สวน ต.ตระกูล
โทร. 089-8537079

 |