กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟภูชี้ฟ้า - ภูชมดาว

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมซน (Area-based Innovation for Community) โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟภูชี้ฟ้า - ภูชมดาว ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่ออธิบายรายละเอียดของโครงการ การดำเนินโครงการ และเก็บข้อมูลของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

| writer Krit Sureeyakas |