ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิระประภา มหานิล ที่ได้รับเงินสนับสนุนภายใต้โครงการ Talent Mobility

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิระประภา มหานิล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนดำเนินโครงการ "การพัฒนากระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์ของราเอนโดไฟต์ที่มีฤทธิ์ในการควบคุมโรคกรีนนิ่งในพืชตระกูลส้มเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม"

ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 440,000 บาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Talent Mobility

 |