กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเม็ดฟู่แช่เท้าจากเกลือและใบชา ณ วิสาหกิจชุมชนจื่นใจ๋ จังหวัดน่าน

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

  ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับอาจารย์ พทป.ไสว หวานเสร็จ และอาจารย์ พทป.ปณดา รามไพบูลย์ อาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเม็ดฟู่แช่เท้าจากเกลือ และใบชา ณ วิสาหกิจชุมชนจื่นใจ๋ จังหวัดน่าน ในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขั้นตอนการทำเกลือสปา เพื่อนำไปต่อยอดให้กับชุมชน และสร้างรายได้หมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น
 

| writer Krit Sureeyakas |