กิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market R2M) ครั้งที่ 10

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแลันวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market R2M) ครั้งที่ 10

จัดกิจกรรม Bootcamp ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 โดยมี อาจารย์ภวัต ตันสุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการวางแผนธุรกิจ เป็นวิทยากร และได้จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย 3 ทีม ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องพวงชมพูและพู่ระหง กลุ่มอาคาร M - Square อาคาร E - park โดยมีคณะกรรมการในการตัดสิน 3 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์ ดร. ปรัศนีย์ ณ.คีรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2.คุณปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศาล นักพัฒนานวัตกรรมประจำสำนักงานภาคเหนือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3.ทันตแพทย์กิตติธัช มงคลศิวะ

ซึ่งผลการตัดสินทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้ง 3 ทีม ได้แก่ ทีม MARQUESS ทีม MFU Merkava Booster และทีม Learning Game VR ซึ่งน้องๆทั้ง 3 ทีม จะได้เป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในรอบภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

| writer Krit Sureeyakas |