รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมแผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade)

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร
สถานประกอบการเข้าร่วมแผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade)

กล่มเป้าหมาย
- Startup
- SME
- วิสาหกิจชุมชน
ได้ดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว

สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาทักษะ (Upskill) ของบุคลากรในองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นสถานประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
053 916498 (กฤษณ์)
053917011 (ภาคภูมิ)

ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/WGNyBMbSDMGhCX4w5

 

| writer Krit Sureeyakas |