ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มฟล. ส่งข้อเสนอโครงการ Technology to Industry Convergence ประจำปีงบประมาณ 2566

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Technology to Industry Convergenc
แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566 
‼️ สนับสนุนทุนวิจัยสูงสุดกว่า 600,000 บาท ‼️

ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

คุณสมบัติ
✔️ เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
✔️ เป็นโครงการวิจัยไม่เคยรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากโครงการเดียวกัน หรือร่วมวิจัยกับภาคเอกชนมาก่อน

เงื่อนไข
✔️ งานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับ TCI 1 หรือในฐานข้อมูลที่สูงกว่า
✔️ งานวิจัยในระดับ TRL 1-3 ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับ TRL 4-6 โดยเมื่อจบโครงการ
ต้องมีการเพิ่มระดับ TRL อย่างน้อย 2 ระดับ
✔️ สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 งานวิจัย

หมายเหตุ 
แบ่งเป็น 400,000 บาท สำหรับยกระดับงานวิจัย และ 200,000 บาท สำหรับวิเคราะห์โอกาสในการใช้เชิงพาณิชย์ (Industry Convergence)

✔️ส่งข้อเสนอโครงการ ด้วยรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.docx และ .pdf) มาที่อีเมลล์ siriporn.mfii@mfu.ac.th
✔️ ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 20 กันยายน 2565 
✔️ ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ(Proposal)ได้ที่ https://shorturl.asia/WPhxD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร:  053-917014 (ศิริพร)

| writer Salinthip Sree-on |