โครงการ “Pre-Talent Mobility”

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

มาทำความรู้จักกับโครงการ “Pre-Talent Mobility”
จุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้จากนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ Talent Mobility

สนใจเข้าร่วมโครงการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทรศัพท์ 053-917011 
โทรสาร 053-917004 
Email : tm.mfii@mfu.ac.th

| writer Krit Sureeyakas |