รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon เสนอไอเดียพัฒนาพื้นที่ด้วย BCG Model 

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon เสนอไอเดียพัฒนาพื้นที่ด้วย BCG Model 

ภายใต้งาน APEC Regional Youth Symposium

เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้ระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคจากแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำไปสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเสนอโครงการภายใต้โจทย์ BCG

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อายุระหว่าง 18-25 ปี (ศิษย์ปัจจุบัน ตรี/โท/เอก) ที่มีความสนใจ หรือศึกษาอยู่ในคณะ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นทีม ทีมละ 5-7 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม ทีมละ 1 คน

3. สามารถเข้าร่วมโครงการต่อในระยะยาวได้ (หากผ่านการคัดเลือกไปสู่รอบสุดท้ายจะมีการจัดค่ายและกิจกรรมที่รวมตัวแทนเยาวชนจากทุกภูมิภาคในช่วงเดือนกันยายน 2565)

ภายใต้หัวข้อไอเดียโครงการ

- แปร เปลี่ยน ปัง

- พลัง soft power

- ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม

- Green ดีกว่า

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตาม QR Code ในโปสเตอร์ https://forms.gle/eqFfd565ov69XEuL9

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1xHNzSrRI9gbLGFT9L9-bwbWUhD...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

โทร. 053-916391 (สกาวเดือน)

E-mail: Sakaowduan.chu@mfu.ac.th

| writer Krit Sureeyakas |