โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม นำโดย อาจารย์ ดร. ปรัศนีย์ ณ. คีรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการวางแผนทางการเงิน เจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ในแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ณ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวิถีชุมชนคนเชียงราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
     สำหรับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจชุมชนครั้งนี้ ทางโครงการได้มีการเก็บข้อมูลจากทางสมาชิกกุล่มโดยเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการจัดทำแผนธุรกิจและการตลาด และด้านการต่อยอดและพัฒนาผู้นำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนำไปพัฒนาถ่ายทอดให้กับทางชุมชนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป


 

| writer Krit Sureeyakas |