ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย ยื่นข้อเสนองานวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยื่นข้อเสนองานวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility สนับสนุนงบประมาณ การวิจัยและพัฒนา สูงสุด 500,000 บาท!


สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565 โครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านให้กับผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืน

- แก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
- สร้างและพัฒนาการวิจัยสถานประกอบการ (R&D)
- พัฒนาบุคลากรและทักษะด้านวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ
- เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการ Talent Mobility มายัง MFii  
รอบที่ 1  ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2565
รอบที่ 2  ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
เพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสาร, VDO นำส่งสป.อว. ต่อไป

Pre-Talent Mobility สนุบสนุนงบประมาณสูงสุด 30,000 บาท  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์โจทย์/แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อเริ่มต้นทำความรู้จักการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ
-  สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่นักวิจัย จำนวนไม่เกิน 10 วัน
- ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม
- ได้ร่วมแก้ไขปัญหาธุรกิจให้กับสถานประกอบการ
- Matching และหารือปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนากับผู้ประกอบการ
ปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility วันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้

ดาวโหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทั้งหมดได้ที่ shorturl.at/iozV5

นำส่งข้อเสนอโครงการมาได้ทางอีเมลล์ mfii@mfu.ac.th
การพิจารณาและสรุปผลข้อเสนอโครงการฯ จากคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053-916497 (พิมพ์วา)

| writer Krit Sureeyakas |