ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKAZ TECH อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการต่อยอดงานวิจัย "เพคตินจากกาแฟ"  

Category: Mfii-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKAZ TECH อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โครงการต่อยอดงานวิจัย "เพคตินจากกาแฟ" 
 

ทีมนักวิจัย 
- อาจารย์ ดร. สุนิตา แจ่งยวง
- อาจารย์ ดร. ณัฎฐ์สรัล สายชนะ
- อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

ทีมสนับสนุน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา ต๊ะวิไชย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิ ดวงเพชร

ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ FoodTech Startup ในโครงการ SPACE-F Incubator Program Batch III โดยเป็นการต่อยอดเชื่อมโยงภายใต้โครงการเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (NSTDA Deep Tech Acceleration Program) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

| writer Salinthip Sree-on |