เปิดรับสมัครแล้ว โครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021) รอบเพิ่มเติม

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร Ideation Incentive Program (IDEA) รอบเพิ่มเติม (รอบ 3.1/2564)
โครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021)
MFU CERTIFIED INCUBATOR
เปิดรับสมัครนักศึกษาและศิษย์เก่าไม่เกิน 5 ปี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ 
“Ideation Incentive Program (IDEA)” 


✅ทุนมูลค่า 100,000 บาท ทุนอุดหนุนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup)✅

หมวดค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาด
- ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบ
- ค่าการใช้บริการภายใน Certified Incubator
- ค่าจ้างที่ปรึกษา
เงื่อนไข
1. เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Certified Incubator)
2. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100
4. ทีมละ 3-5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา 
- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือ
- ศิษย์เก่าที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Certified Incubator)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครตาม QR CODE ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร 0-5391-6390 (ขนิษฐา),0-5391-6391 (สกาวเดือน) E-mail: khanittha.mfii@mfu.ac.th,sakaowduan.chu@mfu.ac.th

******************************************************

Open for Application
Ideation Incentive Program (IDEA) (Additional Round 3.1/2564)
Youth Startup Fund 2021 (MFU Certified Incubator) 

The Applicant: Undergrad Student and Graduate Alumni within 5 Years 
Program: Ideation Incentive Program

Startup Fund 100,000 THB (Mockup Fund)
Fund Support
1. Mockup development
2. Business Plan
3. Market Validation
5. Other Fees (under the regulation)
6. Compensation for Specialist

Condition 
1. Certified Incubator Member 
2. Project duration within 6 months
3. 100% for expenditure support 
4. 3-5 people per team

Qualification
- Entrepreneur (Ordinary Person) 
- Undergrad Student (Thai Nationality) during study program
- Undergrad / Master Degree / Doctoral Degree
- Graduate Alumni within 5 Years 

Project Proposal Submitted NOW until October 31th, 2021

Please, Scan QR code for Project Manual
Please contact, For More Information
0 5391 6390 (Khanittha)
0 5391 6391 (Sakaowduan)

| writer Salinthip Sree-on |