การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการต่างๆ ณ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2564 คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการต่างๆ ณ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิ บริการ Co-Working & Maker Space , บริการบ่มเพาะธุรกิจ , บริการ MFU Foodmaker Sapce , บริการด้านพัฒนาผู้ประกอบการ และบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ได้ร่วมกันหารือเพื่อสร้างเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจในนครชียงราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการในเชียงรายได้ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

| writer Salinthip Sree-on |