การเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และบริการต่างๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดเชียงราย ในการเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และบริการต่างๆ ของหน่วยงาน และได้หารือความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปในอนาคต

| writer Salinthip Sree-on |