ศิษย์เก่า มฟล. ส่งโครงการ JINJANG : แพลตฟอร์มจัดหาล่ามฟรีแลนซ์ คว้าเงินทุนสนับสนุนธุรกิจกว่า 100,000 บาท

Category: Mfii-ข่าวรางวัล รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

คว้าเงินทุนสนับสนุนกว่า 100,000 บาท

ในชื่อโครงการ JINJANG : แพลตฟอร์มจัดหาล่ามฟรีแลนซ์ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย
สำหรับกลุ่มลูกค้าการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและสัมมนา (ธุรกิจ MICE)

สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ภายใต้โครงการ Youth Startup Fund 2021


           ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับโครงการ JINJANG : แพลตฟอร์มจัดหาล่ามฟรีแลนซ์ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย สำหรับกลุ่มลูกค้าการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและสัมมนา (ธุรกิจ MICE) ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Youth Startup Fund 2021
โดยมีทีมงานหลัก ได้แก่
           1. นางสาวจินตรา แซ่จาง ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
           2. นางสาวแพรวพรรณ โตเจริญกุล ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
           3. นางสาวกานดา แซ่หลิว คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           4. นางสาวชลธิชา แซ่โจว คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

            JINJANG : แพลตฟอร์มจัดหาล่ามฟรีแลนซ์ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย สำหรับกลุ่มลูกค้าการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและสัมมนา (ธุรกิจ MICE) เป็นต้น ปัจจุบันโลกเปิดกว้างมากขึ้น มีการเดินทางข้ามทวีปข้ามประเทศกันมากขึ้น ซึ่งภาษาที่แตกต่างกัน จะเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ประเทศไทยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว สำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นที่เรียกกันว่า MICE Toursim จากข้อมูลพบว่า Market trend จากปี 2557-2560 มีการเจริญอยู่ที่ 137.21% ซึ่งภาษาเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตของ MICE  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนายังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา โดยเฉพาะผู้แปลภาษาสำหรับการจัดประชุมนานาชาติ เป็นต้น

            จากปัญหาเหล่านี้ JINJANG จึงสร้างแพลต์ฟอร์มการจัดหาล่าม โดยลูกค้าสามารถกรอกวัน เวลา สถานที่ ประเภทงาน จากนั้นจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้แปลภาษา พร้อมวีดีโอแสดงความสามารถในการใช้ภาษา จากนั้นลูกค้าสามารถเลือกผู้แปลภาษาที่ตรงตามคุณสมบัติและความพึงพอใจ กดยืนยันพร้อมใช้บริการผู้แปลภาษานั้นๆ ได้ตามวันเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการ Matching ระหว่างผู้แปลภาษาและลูกค้าให้เข้าหากัน ซึ่งแพลตฟอร์ม JINJANG จะมีการสร้างมาตรฐานของผู้แปลภาษาและรักษาคุณภาพของผู้แปลภาษาทุกคนในแพลตฟอร์มจริงจังให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถใช้แพลต์ฟอร์มได้อย่างไว้วางใจ 

            Jinjang มีความตั้งใจอย่างใจจริง ที่จะเป็นผู้นำด้านการแปลภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมวัฒนธรรม ประเพณี และทุกคนทุกชนชาติเข้าด้วยกัน ผ่านการสื่อสารทางด้านภาษา เป็นแพลตฟอร์มที่ผลักดันด้านภาษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก

| writer Salinthip Sree-on |