กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ CNC Laser Cutter

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หัวข้อพื้นฐานการใช้งาน CNC Laser Cutter เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ต้นแบบผลงานนวัตกรรม ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ธุรกิจและผลงานนวัตกรรม โดยมี คุณเกียรติพิพัฒน์ มามูล เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้อง MI Makerspace (MI210) อาคาร M-Square ตึก I-park

| writer Salinthip Sree-on |