โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและปรับปรุงคุณภาพซอสสับปะรดภูแล ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองเชียงราย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและปรับปรุงคุณภาพซอสสับปะรดภูแล ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) นำโดย
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการทำซอสจากสับปะรดภูแลให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

| writer Salinthip Sree-on |