โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปวัสดุจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทางอาหาร ณ วิสาหกิจชุมชนกาละแมจิราพันธ์ ตำบลบ้านโป่ง

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปวัสดุจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทางอาหาร ณ วิสาหกิจชุมชนกาละแมจิราพันธ์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) นำโดย
     1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
     2. ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
     3. ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมจิราพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการดำเนินโครงการนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องรีดใบตองเพื่อใช้ในการห่อกาละแมให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

| writer Salinthip Sree-on |