โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพแคบหมูเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพแคบหมู ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) โดยมี ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการถ่ายทอดวิธีการทำแคบหมูป๊อบ และเทคนิคการบรรจุเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของแคบหมูให้เก็บรักษาได้นานขึ้น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

| writer Salinthip Sree-on |