กิจกรรมลงพื้นที่ออนไลน์พื่อวินิจฉัยเชิงลึกสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ จำนวน 7 แห่ง

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อวินิจฉัยเชิงลึกสถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
      1. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำม้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย
      2. ท่องเที่ยวชุมชนสุขภาพอ่าข่า บ้านห้วยส้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
      3. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพุทธเกษตรอินทรีย์ บ้านสันป่าเหียง อ.เมือง จ.เชียงราย
      4. ศูนย์สมุนไพรบำบัดบ้านม่วงคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
      5. กลุ่มวิถีไทย วิถียอง สันทางหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
      6. วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ อ.เมือง จ.แพร่
      7. วิสาหกิจชุมชนปางงุ้น หมู่บ้านสีเขียวท่องเที่ยวสุขใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่
ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีดร.ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการวางแผนทางการเงิน และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

| writer Salinthip Sree-on |