โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเพิ่มน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในสับปะรดนางแลด้วยเอนไซม์จากยีสต์ขนมปัง ณ วิสาหกิจชุมชนกระดาษจากใบสับปะรด ตำบลนางแล

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเพิ่มน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในสับปะรดนางแลด้วยเอนไซม์จากยีสต์ขนมปัง ณ วิสาหกิจชุมชนกระดาษจากใบสับปะรด ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) โดยมี อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการทำไซรัปจากน้ำสับปะรดให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

| writer Salinthip Sree-on |